Na projektu Ukončování bezdomovectví, spolupracují R-Mosty, Platforma pro sociální bydlení a pracovníci Sociologického ústavu Akademie věd. Společně poskytují místním samosprávám své odborné znalosti a zkušenost z terénní práce, aby společně nastavili inovativní systémová řešení, která povedou ke snižování bytové nouze na území partnerských obcí a mohou sloužit jako návod pro postup dalších samospráv.

R-Mosty, z. s.

R-Mosty jsou realizátorem projektu. Zajišťují kapacity odborných garantů projektu, řídí projekt po administrativní a manažerské stráncekoordinují partnerství měst, neziskového sektoru a státní správy, které podporuje přenos dobré praxe mezi partnerskými subjekty.

 

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, osvětové projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání ohrožených skupin.

 
 

Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Platforma pro sociální bydlení se podílí na projektovém řízení, poskytuje kapacity pro koordinaci spolupráce s městy, poradenské kapacity pro města a neziskové organizace, zajišťuje přenos zahraniční praxe do ČRevaluaci projektu.

 

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme na dlouhodobou absenci zákona o sociálním bydlení potažmo systémového a smysluplného přístupu k problematice. Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním.

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Tým Sociologického ústavu zajišťuje celkovou odbornou garanci projektu. Vyvíjí indikátory pro měření úspěšnosti metod využívaných při řešení bytové nouze. Koordinuje vznik toolkitu využitelného při zavádění dobré praxe v řešení bytové nouze ze strany obcí a neziskových organizací. Podílí se též na evaluaci celého projektu.

 

SOÚ AV ČR, v.v.i. se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oboru sociologie, a to v široké škále témat od sociologie politiky po socioekonomii bydlení. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy či případové studie. SOÚ AV ČR, v.v.i. realizuje i nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.